BẢO HIỂM Y TẾ

Ý nghĩa thông tin trong mã số thẻ BHYT

(BHXHBL) - 09:52 14/08/2019 - Xem: 27


       Từ năm 2017, BHXH Việt Nam thay đổi cấu trúc trong mã số trên thẻ BHYT theo hướng đồng bộ với số sổ BHXH. Trong mã số thể hiện: Nhóm đối tượng, địa chỉ và quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) của từng người tham gia.