BẢO HIỂM Y TẾ

BẠC LIÊU: TÍCH CỰC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ

(BHXHBL) - 08:50 09/08/2019 - Xem: 48

 

      Sau khi quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tỉnh hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị số 38). Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đã xây dựng Chương trình thực hiện và tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện. Đặc biệt là chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình và tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.