BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế

(BHXHBL) - 14:43 20/12/2018 - Xem: 111

 

      Ngày 02/11/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu phát hành Công văn số 1156/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y Tế quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, được gửi đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và Công văn số 1294 /BHXH – CĐBHXH ngày 07/12/2018 về việc in, cấp và quản lý mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 gửi đến Sở Y tế tỉnh.

      Theo đó, cơ sở khám chữa bệnh chủ động in và phát hành giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phục lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT- BYT kể từ ngày 01/01/2019. Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phát hành theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016 được sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2018. Sau ngày 31/12/2018 các cơ sở chuyển trả cho cơ quan BHXH các phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ quan BHXH cấp (bao gồm cả số đã sử dụng và chưa sử dụng) chậm nhất đến ngày 15/01/2019. Thực hiện trách nhiệm đăng ký mẫu dấu (cơ sở là pháp nhân) và chữ Ký (cơ sở KCB không phải là pháp nhân) sử dụng trên giấy GCN đúng quy định.

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Liên số 1

…………………………….MẫuSố:………

Số:………………/KCBSố seri:………………

GIẤY CHỨNGNHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh

Họ và tên:...........................................

ngày sinh……./……/…….

MãsốBHXH/Sốthẻ BHYT:.........................................................;

Giới tính:............................................................................

Đơn vị làm việc:..................................................................

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

..............................................................................................

Số ngày nghỉ:................................................................

(Từ ngày……………đến hết ngày…………………)

III. Thông tin cha, mẹ(chỉáp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha:...............................................................

- Họ và tên mẹ:...................................................................

 

 

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày…..tháng…..năm…….

.
Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

Liên số 2

…………………………….MẫuSố:……..

Số:………………/KCBSố seri:………………

GIẤY CHỨNGNHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
(chỉ áp dụng cho điều trị ngoại trú)

I. Thông tin người bệnh

Họ và tên:...........................................

ngày sinh……./……/…….

MãsốBHXH/Sốthẻ BHYT:.........................................................;

Giới tính:...........................................................................

Đơn vị làm việc:...............................................................

II. Chẩn đoán và phương pháp điều trị

...........................................................................................

Số ngày nghỉ:................................................................

(Từ ngày…………….đến hết ngày…………………)

III. Thông tin cha, mẹ(chỉáp dụng đối với trường hợp người bệnh là trẻ em dưới 7 tuổi)

- Họ và tên cha:.................................................................

- Họ và tên mẹ:.................................................................

 

 

XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày…..tháng…..năm……..

Người hành nghề KB, CB
(Ký, họ tên, trừ trường hợp sử dụng chữ ký số)

 

 

 

 

      Để thuận tiện trong việc quản lý, Sở Y tế cần quy định cụ thể mẫu số, mã tỉnh và số seri Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở y tế in và cấp cho người lao động đến KCB, và đồng thời chỉ đạo các cơ sở KCB trước ngày 20/12/2018, cung cấp cho BHXH tỉnh đầy đủ các thông tin về GCN, Danh sách các cơ sở được cấp GCN cũng như phạm vi cấp, mẫu dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phân công ký GCN tại các cơ sở KCB để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh Bạc Liêu, làm căn cứ thực hiện kể từ ngày 01/01/2019, cũng như để thông báo cho BHXH các tỉnh, thành phố trên toàn quốc được biết để thuận tiện trong việc phối hợp và tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH./.

Minh Thư

  Xem nhiều

  Mới nhất

  Cùng chủ đề

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu
   Số 72, đường Trần Huỳnh, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
   (+84) 02913 922337 - Fax: (+84) 02913 826744
   bhxh@baclieu.vss.gov.vn
  LƯỢT TRUY CẬP

  586.204

  Copyright ©