TIN HOẠT ĐỘNG

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(BHXHBL) - 09:54 16/01/2019 - Xem: 186

 

       Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu đạt vượt mức kế hoạch được giao như: tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT), số thu BHXH, BHYT, BHTN, số người tham gia BHXH tự nguyện… ­­­­Phát huy thành tích đạt được của năm 2018, năm 2019 BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành,.. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, BHXH tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      1. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các Ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 24/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

      2.  Tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán chi phí KCB BHYT năm 2019 cho các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Quản lý, hướng dẫn sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT hiệu quả; chú trọng việc hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT sử dụng dự toán được giao đúng quy định, không để vượt nguồn dự toán.

      3. Tăng cường công tác giám định BHYT, thực hiện công tác giám định theo đúng Quy trình giám định BHYT, đảm bảo người tham gia BHYT được hưởng đầy đủ quyền lợi. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức kiểm tra công tác KCB tại các cơ sở KCB BHYT, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT, kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB tại các cơ sở, quản lý quỹ KCB BHYT hiệu quả.

      4. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.  Phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển đối tượng theo Kế hoạch số 105/KH-UBND của UBND tỉnh; chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

      5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành BHXH; kiểm tra đột xuất các cơ sở KCB BHYT; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra kiểm tra; kịp thời xử lý những trường hợp trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.